Skip to content

STATUT FUNDACJI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
[Część wstępna]

 1. Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin ustanowiona została przez Barbarę Józefik (zwaną dalej „Fundatorem”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29.03.2018 przez notariusza mgr Martę Kabat w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 4/4, Repertorium A nr 832/2018.
 2. Niniejszy statut fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
 3. Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w dalszej części niniejszego statutu nazywana jest „Fundacją”.

§ 2
[Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie zapisów niniejszego Statutu oraz odnośnych przepisów prawa, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 3. Fundacja może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym (logo).
 4. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 3
[Zakres czasowy działania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
[Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5
[Właściwy Minister]

Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele jest Minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 6
[Medale, odznaczenia i nagrody]

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty i przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub dla samej Fundacji.

§ 7
[Wspieranie działalności osób trzecich]

W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.

Fundacja może współdziałać z instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi wspieraniem realizacji celów zbliżonych z celami Fundacji.

Rozdział II
Cele fundacji i ich realizacja

§ 8
[Cele statutowe Fundacji]

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym w zakresie stymulowania rozwoju psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności terapii rodzin oraz w zakresie ochrony zdrowia polegającej na poprawie stanu zdrowia, jakości życia i funkcjonowania osób z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, a także organizowanie i prowadzenie działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 9
[Formy realizacji celów statutowych]

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej poprzez:

(w zakresie prowadzenia oddziaływań terapeutycznych)

 1. wspieranie osób z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi;
 2. wspieranie rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu;
 3. promocję zdrowia psychicznego;
 4. udzielanie porad i konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego;
 5. prowadzenie diagnostyki i leczenia osób z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi;
 6. prowadzenie działalności psychoterapeutycznej, w szczególności terapii rodzin oraz superwizji procesów psychoterapeutycznych;

(w zakresie zwiększania dostępności psychoterapii)

 1. udzielanie wsparcia organizacyjnego i administracyjnego osobom prowadzącym psychoterapię oraz superwizję;
 2. udzielanie wsparcia organizacyjnego i administracyjnego osobom i instytucjom prowadzącym działalność na rzecz zdrowia psychicznego;
 3. budowę, remonty i modernizacje zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia psychicznego;
 4. szeroko pojęte działania zmierzające w kierunku poprawy dostępności oddziaływań psychoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin;

(w zakresie prowadzenia szkoleń i zwiększania dostępności do szkoleń)

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych z zakresu psychoterapii i terapii rodzin, profilaktyki;
 2. prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej;
 3. udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych;
 4. przyznawanie nagród;

(w zakresie rozwoju wiedzy dot. psychoterapii)

 1. prowadzenie i wspieranie badań naukowych z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i medycznych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii;
 2. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej;
 3. wspieranie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowym.

(w zakresie dostępności psychoterapii dla osób niepełnosprawnych)

 1. organizowanie i prowadzenie warsztatów psychoterapii dla osób niepełnosprawnych;
 2. ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych;
 3. wspieranie dialogu społecznego z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami;
 4. umożliwianie osobom niepełnosprawnym udziału w warsztatach z zakresu psychoterapii poprzez niwelowanie barier (w tym architektonicznych) związanych z dostępnością takich szkoleń dla osób niepełnosprawnych.

(w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli)

 1. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń i innych form doskonalenia, uwzględniających specyfikę prowadzonych zajęć.

§ 9a
[Działalność gospodarcza]

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
  • 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  • 58.11.Z – wydawanie książek
  • 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
  • 63.12.Z – działalność portali internetowych
  • 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  • 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
  • 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna
  • 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10
[Majątek Fundacji]

 1. Majątek Fundacji stanowi majątek początkowy oraz mienie nabyte w trakcie działalności statutowej.
 2. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Fundator wnosi środki na poczet funduszu założycielskiego w formie wkładu pieniężnego.
 3. Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej środki majątkowe w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Środki te pochodzą z otrzymanej darowizny.

§ 11
[Dochody Fundacji]

Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących źródeł:

 1. spadków, zapisów, darowizn, subwencji poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
 2. grantów naukowych i innych podobnych funduszy;
 3. funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych;
 4. wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odrębnych zezwoleń;
 5. dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych, zysków z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, dywidend i zysków z akcji i udziałów;
 6. nawiązek sądowych;
 7. innych wpłat;
 8. działalności gospodarczej.

§ 12
[Przeznaczenie dochodów]

 1. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym.
 2. Dochód Fundacji po pokryciu kosztów działalności jest w całości przekazywany na realizację celów statutowych.
 3. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
  4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

§ 13
[Dochód z darowizn, spadków i innych]

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14
[Organy Fundacji]

Jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

§ 15
[Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji]

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza Fundacji. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Powołanie składu pierwszego Zarządu, a także składu każdego kolejnego Zarządu, w całości lub w zakresie poszczególnych jego członków, każdorazowo leży w gestii Fundatora.
 3. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub członek Zarządu wskazany przez Fundatora. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie są powoływani przez Fundatora na czas nieokreślony i mogą być odwołani przez Fundatora bez konieczności podania przyczyny. Członkostwo w Zarządzie ustaje również na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Fundatora,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu.
 4. Do zadań Prezesa i Wiceprezesa Fundacji należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji i organizowanie jej działalności w tym realizacji celów statutowych. Prezes i Wiceprezes są zwierzchnikami pracowników Fundacji.

§ 16
[Posiedzenie Zarządu Fundacji]

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes ze swojej inicjatywy albo dwóch członków Zarządu.

§ 17
[Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieniu o posiedzeniu.
 2. Prezes i Wiceprezes obowiązani są do wykonywania uchwał Zarządu.

§ 18
[Kompetencje Zarządu Fundacji]

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. Do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Sekretarz.
 2. Do kompetencji Zarządu w zakresie kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy w szczególności:
  1. prowadzenie działalności statutowej Fundacji,
  2. uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
  3. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

 

§ 18a
[Wynagrodzenie Zarządu Fundacji]

 1. Fundator może określić wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia przez nich funkcji. Fundator będzie uchwalać wysokość wynagrodzenia biorąc pod uwagę kwestie organizacyjne, finansowe oraz ilość obowiązków przypadających Zarządowi.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 19
[Likwidacja Fundacji]

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Fundatora.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego do spraw zdrowia.
 3. Likwidatorem jest Zarząd Fundacji. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub innym, wskazanym przez Fundatora fundacjom, stowarzyszeniom lub organizacjom działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 20
[Zmiana statutu]

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania, na wniosek Fundatora.

 

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin