KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „KONTEKST” na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin z siedzibą w Krakowie przy ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2, 30-108 Kraków, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732357, NIP: 9452219782, REGON: 380331314.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Mogą się Państwo z nami skontaktować:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: kontakt@fundacjakontekst.pl.;
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2, 30-108 Kraków;
 3. w siedzibie Administratora pod adresem: ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2, 30-108 Kraków.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PODANYCH PRZEZ PAŃSTWA DANYCH

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania wybranej usługi lub realizacji zawartej umowy o przeprowadzenie kursu/szkolenia, umożliwienia kontaktu (w celu otrzymywanie harmonogramu zajęć, informacji na temat zmiany harmonogramu, zawiadamiania o odwołaniu zajęć etc.), przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest w tej sytuacji art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych,podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych  w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. przedstawienia Państwu oferty handlowej związanej z wykonywaną przez Administratora działalnością, podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych w tym wypadku jest również art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, podstawą w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora);
 6. w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, podstawą w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

Dane osobowe podane w umowie o przeprowadzenie szkolenia/kursu pozyskane w trakcie wykonywania usługi Administrator będzie przechowywać przez okres:

 1. niezbędny do wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeks cywilny.
 2. wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych w zakresie dotyczącym przedstawienia oferty handlowej. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych. Wycofać zgodę, jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu mogą Państwo w dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do wiadomości Administratora, w szczególności poprzez formy komunikacji wskazane w niniejszym dokumencie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane:

 1. doradcom księgowym Administratora – na cele realizacji usług księgowo-podatkowych,
 2. pracownikom Administratora posiadającym stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 3. wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej);

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

W szczególności powyższe ma miejsce w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego na platformie https://forms.office.com będącej produktem Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Z uwagi na to, że Microsoft Corporation posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Privacy Shield, zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na: https://www.privacyshield.gov/welcome.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przede wszystkim podkreślamy, że zgoda na otrzymywanie oferty handlowej w każdym wypadku jest dobrowolna i jej udzielenie/nieudzielenie nie ma wpływu na realizację umowy.

Ważne też, że jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwo ponadto szereg praw wynikających z RODO, w tym:

 1. prawo dostępu – prawo do zażądania kopii posiadanych przez Administratora informacji dotyczących Państwa osoby,
 2. prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które w posiadaniu Administratora, a dotyczących Państwa osoby,
 3. prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez Administratora danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków z art. 18 ust. 1 RODO,
 5. prawo do przenoszenia – prawo do przekazania Państwa danych, będących w posiadaniu Administratora do innej organizacji,
 6. prawo do sprzeciwu – o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Niezależnie od opisanych wyżej uprawnień, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych jest np. niezgodne z prawem, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Funkcję krajowego organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy. Odmowa  podania  danych  osobowych  uniemożliwi  Administratorowi spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego oraz zawarcie i realizację umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo!

Jeśli tutaj trafiliście, to niezawodny znak, że cenią Państwo swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ten dokument, w którym umieściliśmy zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z serwisu: https://fundacjakontekst.pl/.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu https://fundacjakontekst.pl, (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „KONTEKST” na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin z siedzibą w Krakowie przy ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2, 30-108 Kraków, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732357, NIP: 9452219782, REGON: 380331314.

Dane kontaktowe administratora

Mogą się Państwo z nami skontaktować:

 1. telefonicznie pod numerem:  +48 533 721 001;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: kontakt@fundacjakontekst.pl.;
 3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2, 30-108 Kraków;
 4. w siedzibie Administratora pod adresem: ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2, 30-108 Kraków.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 1. Komunikacji z Użytkownikiem.Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu zgłoszeniowym również w następujących celach:
 3. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 4. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z części zasobów Serwisu oraz niezbędne do podjęcia przez Panią/Pana akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub podjęcia przez Administratora działań w związku z otrzymaną od Pani/Pana informacji w otrzymanej wiadomości e-mail.

Uprawnienia

Użytkownik posiada prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
 4. Przenoszenia danych,
 5. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody.

Odbiorcy danych

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

W szczególności powyższe ma miejsce w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego na platformie https://forms.office.com będącej produktem Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Z uwagi na to, że Microsoft Corporation posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Privacy Shield, zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Ponadto Administrator informuje, że Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazie do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w tych przepisach.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, w tym również nie korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje zawarte w plikach cookies mogą być jednak gromadzone w związku z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego (https://forms.office.com) udostępnionego na stronie Administratora a będącego produktem Microsoft Corporation, (1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA) i w tym zakresie zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na to, że Microsoft Corporation posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Privacy Shield, zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Zmiany polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki prywatności.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!