Skip to content

REGULAMIN Konkursu o NAGRODę IM.
PROFesor MARII ORWID

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę im. Profesor Marii Orwid, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin z siedzibą w Krakowie przy ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2, 30-108 Kraków, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732357, NIP: 9452219782, REGON: 380331314, zwana dalej Organizatorem.
 2. Nagroda im. Profesor Marii Orwid, zwana dalej Nagrodą jest przyznawana za publikację z dziedziny psychoterapii o wybitnych walorach naukowych, edukacyjnych lub merytorycznych opublikowaną w okresie definiowanym niniejszym regulaminem.
 3. Nagrodę przyznaje Organizator.
 4. Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata, czyli w każdym nieparzystym roku kalendarzowym, a pierwsze postępowanie konkursowe odbywa się w 2021 roku.
 5. Nagroda przyznawana jest autorowi w formie pieniężnej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i zero groszy). W przypadku publikacji autorstwa więcej niż jednej osoby, kwota jest dzielona na równe części stosownie do liczby autorów.
 6. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2
ZASADY ZGŁASZANIA PUBLIKACJI DO KONKURSU

 1. Do Konkursu można zgłaszać publikacje wydane w Polsce po raz pierwszy w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się postępowanie konkursowe.
 2. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania publikacji do Konkursu są sami autorzy, ale także instytucje działające w obszarze edukacji, wydawnictwa, organizacje pozarządowe, osoby prywatne oraz Organizator. Każdy z wymienionych wyżej podmiotów może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę publikacji.
 3. Termin zgłaszania prac określany jest przez Organizatora.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie internetowej Organizatora.
 5. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
  1. prawidłowo wypełniony elektroniczny „formularz zgłoszeniowy” (załącznik nr 1 do Regulaminu)
  2. „oświadczenie autora” wypełnione przez każdego autora zgłoszonej publikacji (załącznik nr 2 do Regulaminu)
  3. w przypadku gdy nie stanowi to złamania praw autorskich – zgłaszana publikacja w formacie *.pdf lub *.docx powinna zostać przesłana na adres email kontakt@fundacjakontekst.pl.
 6. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data otrzymania zgłoszenia w formie elektronicznej.
 7. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie.
 8. Zgłoszenie publikacji do Konkursu lub wyrażenie zgody na udział w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3
KAPITUŁA

 1. Kapitułę powołuje i odwołuje Organizator. Jej członkami mogą zostać osoby o ugruntowanym doświadczeniu psychoterapeutycznym.
 2. Kapituła składa się z nie więcej niż 5 osób, nie mniej niż 3 osób.
 3. Każdy z członków Kapituły otrzymuje dostęp do publikacji zgłoszonych do Konkursu.
 4. Każdy z członków Kapituły przesyła do Organizatora swoje nominacje ze wskazaniem naukowych, merytorycznych, formalnych, edukacyjnych i/lub innych walorów ocenianych publikacji.

§ 4
WYBÓR LAUREATÓW

 1. Konkurs składa się z trzech etapów:
  1. pierwszy etap – Organizator przyjmuje zgłoszenia oraz dokonuje ich formalnej oceny, w szczególności sprawdza, czy tematyka publikacji ściśle łączy się z psychoterapią,
  2. drugi etap – członkowie Kapituły dokonują oceny nadesłanych publikacji i przedstawiają swoje nominacje,
  3. trzeci etap – Organizator na podstawie nominacji członków Kapituły przyznaje Nagrodę im. Profesor Marii Orwid dla autora/autorów najlepszej publikacji dotyczącej psychoterapii.
 2. Wyniki pozostają niejawne do dnia ogłoszenia wyników.
 3. Informacja o przyznaniu nagród w Konkursie ogłaszana jest na stronie internetowej Organizatora.

§ 5
PRAWA AUTORSKIE I INNE

 1. Publikacje nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.
 2. Każdy autor składając publikację konkursową lub wyrażając zgodę na udział w Konkursie na skutek zgłoszenia innej osoby oświadcza, że przysługują mu osobiste prawa autorskie do zgłoszonej publikacji oraz, że jest uprawniony do udziału w Konkursie (posiada zgodę właściciela praw autorskich majątkowych na udział w Konkursie).
 3. Autor pracy dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska – wyłącznie na potrzeby Konkursu, wypełniając oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłaszający, który nie jest autorem pracy oświadcza, że dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w treści zgłoszenia.
 5. Organizator nie może bez zgody autora dokonywać zmian w pracy konkursowej, chyba, że te spowodowane są oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy żeby się sprzeciwiać (art. 49 ustawy z 4.2.1999 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 6. Autor publikacji konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona publikacja konkursowa naruszała prawa, a w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.

§ 6
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:
  1. gdy nie wpłynie żadna publikacja konkursowa,
  2. gdy żadna publikacja konkursowa nie spełni warunków niniejszego regulaminu,
  3. niezadowalającego poziomu publikacji zgłoszonych do Konkursu.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora.
 2. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od przyznanej nagrody w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień wypłaty nagrody. Należny podatek potrąci i odprowadzi na konto właściwego urzędu skarbowego Organizator. W tym celu Zwycięzcy Konkursu przekażą dane osobowe niezbędne do sporządzenia przez Organizatora stosownych deklaracji podatkowych. Przelewy nagród pieniężnych zostaną przekazane na konta bankowe wskazane przez Zwycięzców po potrąceniu należnego podatku dochodowego. W przypadku odmowy podania powyższych danych nagroda nie zostanie przekazana zwycięzcy.
 3. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia publikacji lub wycofać je z Konkursu w przypadku stwierdzenia uchybień wobec niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od 1.12.2020.

§ 8
KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin z siedzibą w Krakowie przy ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2, 30-108 Kraków, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji Konkursu organizowanego przez Fundację.
 3. Fundacja będzie przetwarzała następujące kategorie Pani/Pana danych: imiona, nazwisko, stanowisko, stopień lub tytuł, adres zamieszkania i miejsca pracy, numer telefonu, adres poczty e-mail, podpis.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Organizator i Kapituła oraz pracownicy Fundacji bezpośrednio zaangażowani w realizację Konkursu. Ponadto dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na korzyść Fundacji w ramach zawartych stosownych umów (utrzymanie i wsparcie systemów teleinformatycznych), organom podatkowym oraz pracownikom instytucji, w tym wykonującym czynności kontrolne lub nadzorcze w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech lat od terminu zakończenia Konkursu wskazanego w regulaminie, a następnie kasowane.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i elektroniczny.

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

 1. Tytuł publikacji
 2. Autor/Autorzy
 3. Czasopismo/Wydawnictwo/Miejsce publikacji
 4. Krótkie uzasadnienie nominacji
 5. Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz zgłoszeniowy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email)
 6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu o Nagrodę im. Profesor Marii Orwid organizowanym przez Fundację KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin oraz klauzulą informacyjną stanowiącą §8 Regulaminu. Akceptuję wszystkie warunki określone w Regulaminie.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu tj. mojego imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych (numer telefonu i adres email), w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu.

  Oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania swoich danych osobowych oraz że zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Załącznik 2 – oświadczenie autora

 1. Tytuł publikacji
 2. Imię i nazwisko
 3. Dane kontaktowe autora (numer telefonu, adres email)
 4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu o Nagrodę im. Profesor Marii Orwid organizowanym przez Fundację KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin oraz klauzula informacyjną. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie i akceptuję wszystkie warunki określone w Regulaminie.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu tj. mojego imienia, nazwiska, stopnia naukowego oraz danych kontaktowych (telefon, mail, adres), w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu.

  Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie o Nagrodę im. Profesor Marii Orwid organizowanym przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym Konkursie i jego wynikach.

  Oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania swoich danych osobowych oraz że zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin