Fundacja Kontekst

Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne. Podejście zintegrowane.

Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także - gdy wymaga tego sytuacja kliniczna - postępować wbrew nim bądź wykraczać poza nie.
A. Ruth, P. Fonagy

Następne szkolenie: listopad 2019    Zgłoszenia on-line: KWIECIEŃ 2019

Aktualności w skrócie

Szanowni Państwo! Informujemny, iż od dnia 14.05.2018 istnieje możliwość zapisu na XIV edycję szkolenia (Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne) przygotowującego do uzyskania […]

więcej »

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji WŁADZA W PSYCHOTERAPII. Informacja na stronie www.trojkonferencja2018.pl

więcej »

Pragniemy rekomendować Państwu książkę wydaną w 2014 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego autorów znakomitych badaczy i klinicystów Jona G. Allena, Petera […]

więcej »

Osoby zainteresowane problematyką zaburzeń odżywania z zadowoleniem powinny przyjąć ukazanie się dwóch pozycji, wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, które podejmują […]

więcej »

Program

Całościowy program szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowo-psychodynamicznego (szklenie zintegrowane).

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Barbara Józefik
Konsultacja szkolenia: prof. dr hab. Jacek Bomba
Opracowanie merytoryczne programu: prof. dr hab. Maria Orwid, dr hab. Barbara Józefik, dr Piotr Drozdowski, prof. dr hab. Jacek Bomba.

Program jest realizowany przez zespół Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie w ramach Fundacji KONTEKST na rzecz rozwoju psychoterapii i terapii rodzin.

Szkolenie obejmuje 3 zasadnicze moduły

Moduł I: Podejście systemowe w terapii rodzin
Moduł II: Zagadnienia ogólne i oraz tzw. minimum podejścia poznawczo- behawioralnego oraz podejścia humanistycznego
Moduł III: Podejście psychodynamiczne

Program jest realizowany przez zespół Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ i zespół Oddziału Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ przy współpracy osób pracujących w innych instytucjach. Szkolenie jest 5-letnie.

Zajęcia w module I odbywają się raz w miesiącu w soboty od 9:00 do 18:00 oraz w wybrane piątkowe popołudnia od 16:00 do 20:00.
Zajęcia w module II obejmują soboty oraz 4 weekendy.
W module III wszystkie zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela od 9:00 do 18:00).

Program szkolenia

Moduł I

Wprowadzenie do psychoterapii
Kierunki psychoterapeutyczne
Osoba psychoterapeuty
Dialog psychoterapeutyczny
Etyka w psychoterapii
Miejsce farmakoterapii
Problematyka somatyczna w psychoterapii
Kryteria diagnostyczne

Podejście kognitywno – behawioralne:

 1. Modele teoretyczne
 2. Kliniczne zastosowanie podejścia kognitywno-behawioralnego

Podejście humanistyczne i egzystencjalne:

 1. Modele teoretyczne
 2. Koncepcje humanistyczne
 3. Terapia Gestalt

Część praktyczna
Warsztat „praca z ciałem”

Moduł II

A. Zajęcia seminaryjno – wykładowe.

Zagadnienia ogólne:

 1. Terapia rodzin na tle innych kierunków psychoterapii. Koncepcje rozumienia człowieka.
 2. Rozwój terapii rodzin – rys historyczny, przegląd szkół, kontekst ich rozwoju, przedstawiciele, podstawowe pojęcia.
 3. Podejście transgeneracyjne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, rozumienie rodziny i psychopatologii, zasady prowadzenia terapii, rola terapeuty; Teoria Systemów Naturalnych Bowena; koncepcja lojalności Boszormenyi – Nagy; problem nieukończonej żałoby Paula Normana; koncepcja mitu rodzinnego Ferreiry.
 4. Koncepcja cyklu życia rodzinnego.
 5. Kryzys adolescencji w różnych ujęciach. Koncepcja delegowania Stierlina.
 6. Podejście strukturalne i teorie komunikacji – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, założenia terapii, rola terapeuty; Koncepcja Minuchina.
 7. Podejście strategiczne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, założenia terapii, rozwój podejścia, techniki terapeutyczne, rola terapeuty; Szkoła mediolańska.
 8. Koncepcja społecznego konstrukcjonizmu a rozumienie procesów w rodzinie. Model teamu reflektującego. Podejście narracyjne.
 9. Zasady konsultacji systemowej.
 10. Rola terapeuty systemowego, relacja terapeutyczna w terapii systemowej.

Wybrane zagadnienia kliniczne:

 1. Praca z rodzina z problemem przemocy fizycznej i seksualnej.
 2. Praca z rodziną pacjenta z problemem zaburzeń jedzenia.
 3. Rodzina z dzieckiem adoptowanym.
 4. Praca z rodziną pacjenta psychotycznego.
 5. Terapia par.

B. Część praktyczna.

 1. Teoria i praktyka genogramu – zasady konstrukcji i interpretacji, konstruowanie hipotez na podstawie informacji wniesionych przez genogram. Projekcyjna interpretacja genogramu. Zastosowanie genogramu w praktyce klinicznej.
 2. Teoria i praktyka pytań cyrkularnych – zasady tworzenia, rodzaje, użyteczność, przykłady, ćwiczenia.
 3. Schemat pierwszego wywiadu z rodziną – zasady, kontekst skierowania, negocjowanie kontraktu, itp. – ćwiczenia.
 4. Symulowane sesje rodzinne – ćwiczenia.
 5. Analiza taśm video z zapisanymi sesjami rodzinnymi.
 6. Konsultacje przypadków prowadzonych przez uczestników szkolenia.
 7. Prezentacja kazuistyki.
 8. Superwizja.

C. Praca własna:

 1. Ćwiczenie na pozycję w rodzinie pochodzenia.
 2. Ćwiczenie – cykl życia rodzinnego.
 3. Genogram – projekcyjna interpretacja.
 4. Ćwiczenie – mit rodzinny.
 5. Ćwiczenie – lojalności rodzinne.
 6. Ćwiczenie – delegacje rodzinne.
 7. Genogramy rodziny pochodzenia uczestników – praca w grupie.

D. Staż w ośrodku prowadzącym terapię rodzin (od miesiąca do dwóch miesięcy).

Moduł III

Ramowy program szkolenia:

 1. Teoretyczne podstawy orientacji psychodynamicznej w psychiatrii i psychoterapii.
 2. Podstawowe formy terapii psychodynamicznej – psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska i dynamiczna farmakoterapia.
 3. Psychodynamiczna etiologia i terapia syndromów psychopatologicznych:
  schizofrenia, choroby afektywne, zaburzenia lękowe, dysocjacyjne, parafilie i dysfunkcje seksualne, uzależnienia i zaburzenia jedzenia, nadużycia seksualne, demencja i inne zaburzenia poznawcze, osobowość paranoiczna, schizoidalna, schizotypowa, borderline, narcystyczna, antysocjalna, histeryczna i obsesyjno – kompulsyjna, lękliwa, zależna, choroby psychosomatyczne.
 4. Zasady leczenia psychodynamicznego powyższych zaburzeń z uwzględnieniem specyfiki :
  – związku terapeutycznego;
  – zjawiska oporu;
  – typowych dla tych zaburzeń form przeniesienia obecnych w psychoterapii i specyficznych form przeciwprzeniesieniowych reakcji u terapeuty.
 5. psychodynamiczne uwarunkowania rozwoju, poszczególne fazy i okresy. Specyfika kontraktu psychoterapeutycznego z pacjentem w wieku przedszkolnym, szkolnym, w okresie adolescencji, w okresie dorosłości i dojrzałości oraz w wieku przedstarczym i starczym.

Blok teoretyczny realizowany jest w wymiarze 100 godzin wykładowo-seminaryjnych.
Szkolenie praktyczne przebiega poprzez udział w grupie Balinta. Praca własna odbywa się poprzez doświadczenia grupowe (grupa self experience).
Staż – 2 miesiące (240 godzin)